Metselaars makelaardij

Alle begrippen op een rij

Begrippenlijst

Alle begrippen op een rij

 

Wat is nou precies een ‘Verborgen gebrek’ en wat betekent een ‘Ouderdomsclausule’ nu eigenlijk? Er zijn vast een hoop makelaarstermen die je wel eens gehoord hebt, maar waarvan bijna niemand nou precies weet hoe het echt zit. Hieronder een alfabetische lijst met veel voorkomende termen die met de koop of verkoop van een huis te maken hebben.
Leef je uit en mocht je toch nog vragen hebben dan kun je ons altijd even bellen voor wat extra uitleg. Succes!

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AANKOOPBEGELEIDING

Je wil een woning kopen en vraagt een makelaar om jou te ondersteunen. Op dat moment vraag je dus begeleiding aan. Dit noemen we de ‘aankoopbegeleiding’: de hulp bij het aankopen van een woning. De makelaar is dan jouw aankoopmakelaar. Hij neemt jou als “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Van bezichtiging tot de overdracht en alles er tussen in. Soms zijn er zaken die na de overdracht geregeld moeten worden, ook dan staat de aankoopmakelaar jou ter beschikking.

 

AANKOOPOPDRACHT

Wil jij bij de aankoop van een woning volledige ondersteuning? Vanaf het moment dat je begint met zoeken tot en met het moment van de overdracht? Dan spreek je van een aankoopopdracht. Jij geeft de makelaar de opdracht om voor jou aan de slag te gaan. Wat hij gaat doen, is afhankelijk van wat je met hem afspreekt. Het onderzoeken van jouw budget, een overzicht opstellen van jouw eisen en wensen: het zijn een paar voorbeelden van wat hij voor je kan doen. Met het verkregen overzicht gaat hij aan de slag en zoekt passende woningen voor jou. De aankoopopdracht gaat verder dan de aankoopbegeleiding. In beide gevallen zal de makelaar een vergoeding voor zijn werkzaamheden vragen. Deze vergoeding noemt men ook de courtage.

 

AANKOOPTRAJECT

Jij hebt je droomwoning gevonden! Tijd voor de aankoop. Je gaat nu het aankooptraject in: het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt jou hierin van A t/m Z. De aankoopmakelaar heeft kennis die de meeste mensen niet hebben: over de woningmarkt, reële vraagprijzen, strategieën, waar let je op bij de bezichtiging, hoe is de woonwijk en nog veel meer. Hij geeft jou advies over o.a. de marktwaarde, je openingsbod, bouwkundige keuring en beschermt jou tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop.

 

AFKOOPWAARDE

Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Er zijn diverse hypotheekmogelijkheden en een ervan is een beleggingshypotheek. Bij deze hypotheek bouw je een beleggingsdeel op, een bedrag dat – als het goed is – steeds groter wordt tijdens de looptijd. Beëindig je jouw beleggingshypotheek, dan komt dit bedrag vrij en krijg je het uitgekeerd. Dit is de afkoopwaarde. Dit bedrag is ook de uitkering die je krijgt bij een voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Met dit bedrag kan je o.a. jouw hypotheek aflossen.

 

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Er zijn diverse hypotheekmogelijkheden en een ervan is de aflossingsvrije hypotheek. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je geen aflossing, maar alleen rente. De hypotheek blijft dus gedurende de looptijd gelijk. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd betaal je de lening terug.

 

AFSLUITKOSTEN

Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Voor je de hypotheek af kan sluiten heb je documenten nodig waar je voor moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld een hypotheekakte, de bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, de taxatie- en administratiekosten en – indien van toepassing - de kosten voor de aanvraag van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De verzamelnaam voor deze kosten is: afsluitkosten.

 

AKTE

Een akte is een notarieel document waarin zaken en afspraken worden vastgelegd. Akten waar je mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn: de akte voor het afsluiten van de hypotheek en de akte voor de overdracht van de woning.

 

AKTE VAN LEVERING

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Voordat de overdracht van de woning plaatsvindt, krijgen kopers, verkopers, verkopend- en aankoopmakelaar een conceptakte van levering door de notaris ter controle toegezonden.

 

ANTI-SPECULATIEBEDING

Het anti-speculatiebeding is een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak neemt de gemeente een bepaling op dat een eigenaar/bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn, toestemming tot verkoop aan moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

 

APPARTEMENT

Een appartement is een zelfstandige woning in een groter gebouw zoals een flat. Iedere wooneenheid in dit gebouw heeft een eigen huisnummer en kadastrale registratie. Wanneer één appartement over meerdere woonlagen beschikt spreken we van een maisonnette. Een éénkamer wooneenheid noemt men vaak een studio. De entree, het trappenhuis, de lift e.d. zijn onderdeel van de gezamenlijke ruimte.

 

APPARTEMENTSRECHT

Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw. Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij hebben samen alle stemmen om voor- of tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats.

 

ASBEST

Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. Helaas zijn nog niet alle woningen asbestvrij. Dit geldt met name voor oudere woningen. Een asbestonderzoek is daarom aan te raden bij de aankoop van een oudere woning.

In de verkoopvoorwaarden van de makelaar is de aanwezigheid van asbest vaak opgenomen via de ouderdoms-/materialenclausule.

 

ASBESTCLAUSULE

Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

BANKGARANTIE

Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

 

BEDENKTIJD

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend, krijgt de koper drie dagen de tijd om zich te bedenken. Van deze drie dagen moeten er twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. Gedurende de bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst beschreven.

 

BELASTINGAFTREK

De overheid heeft belastingmaatregelen die gunstig zijn voor hypotheekconsumenten. Zo mag je verschillende posten die betrekking hebben op jouw hypotheek van jouw belastbare inkomen aftrekken. Hoe lager het belastbaar inkomen, hoe minder belasting je betaalt. Een ander woord voor belastingaftrek is hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is dat niet.

 

BEDRAG IN DEPOT

Bij een huis kopen komt veel kijken. Als er gebreken zijn, kan je als koper een bedrag in depot laten houden, indien er iets bijvoorbeeld niet werkt tijdens de eindinspectie van een huis. Tijdens de eindinspectie wordt de woning gecontroleerd op hetgeen is afgesproken. Blijkt er bijvoorbeeld lekkage te zijn of een CV-ketel niet te werken, dan kan in overleg met beide partijen en de notaris besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd aan verkoper totdat het geschil is opgelost.

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Tijdens het uitoefenen van hun beroep kan een makelaar een fout begaan. Aangezien deze fout uit hoofde van hun functie gemaakt wordt, noemt men dit beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor kan de makelaar een verzekering afsluiten. Deze verzekering noemt men een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

BESTEMMINGSPLAN

Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van o.a. bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. Deze plannen kan je opvragen bij het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl .

 

BLOKVERWARMING

Blokverwarming is de centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van een collectieve afname van aardgas voor de warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming.

 

BLOOT EIGENAAR

Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het vruchtgebruik is de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom, omdat hij dat recht van gebruik (door een ander) moet respecteren. De eigenaar van dat goed heeft dan het bloot eigendom.

 

BOD

Je verkoopt je huis en je krijgt een bezichtiging. De potentiële koper is enthousiast en brengt een bod uit. En daar gaat het uiteraard allemaal om. Maar wat houdt dit in? Het bod is een bedrag waarvoor de potentiële koper het object (de woning, het appartement of het perceel) wil kopen. Afhankelijk van de fase waarin je je begint kan dit een openingsbod of een eindbod zijn. Vaak voegt men aan dit bod aanvullende voorwaarden toe. Bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en een opsomming van roerende en onroerende zaken. Het bod kan mondeling als schriftelijk uitgebracht worden. Het is echter alleen bindend als het op papier staat.

Het ontvangen van een bod wil echter nog niet zeggen dat je in onderhandeling bent. Is het bod bijvoorbeeld te laag of zijn er voorwaarden aanwezig waar jij je niet in kan vinden als verkoper. Dan hoef je niet te reageren. Jullie zijn pas in onderhandeling wanneer jij als verkoper een tegenbod doet. Uiteraard adviseert jouw makelaar jou in de te kiezen strategie.

 

BOETERENTE

Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden wanneer je een hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af waarbij dat boetevrij kan. Als “klant” verbreek je een overeenkomst / contract en daarvoor moet betaald worden.

 

BOUWDEPOT

Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver) bouw-depot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald.

 

BOUWFINANCIERING

De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

 

BOUWKUNDIG RAPPORT

De bouwkundig inspecteur stelt na inspectie en keuring van de woning een bouwkundig rapport op. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij maakt hij onderscheid tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

 

BOUWTERMIJN

Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop-/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

 

BUNGALOW

Een bungalow is een woning die bestaat uit een enkele woonlaag op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt, valt dit type bouw ook nog onder dit begrip. Dit wordt echter ook een semi-bungalow genoemd.

CANON

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

 

CERTIFICERING

Certificering is het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit geldt voor personen, processen of diensten. Ook binnen de makelaardij kennen we certificeringen. Helaas is makelaar geen beschermd beroep. Iedereen kan zich zonder enige opleiding makelaar noemen. Daarom zijn er kwaliteitscriteria en vakbekwaamheidseisen opgesteld. Alleen als aan deze eisen is voldaan, kan een makelaar zich bij een branchevereniging aansluiten. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.

 

COURTAGE

De courtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

DAGRENTE

De dagrente is de rente die op die dag geldt voor nieuwe hypotheken.

 

DALRENTE

De dalrente is de laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

 

DOORZONWONING

Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak beschikken de voor- en achtergevels over grote ramen of openslaande deuren. Wanneer je voor het huis staat kun je door de woning heen kijken de achtertuin in.

 

ECONOMISCHE WAARDE

De economische waarde is het bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht. Dit noemen we ook wel de marktwaarde.

ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is de beëindiging van een huwelijk. Alle juridische banden die de partners hebben, worden dan verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

 

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

In het echtscheidingsconvenant legt men de overeengekomen afspraken van de echtscheiding vast. Denk hierbij aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld een advocaat of een mediator. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

 

EFFECTIEVE RENTE

De effectieve rente geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente genoemd.

 

EIGENDOMSAKTE

De eigendomsakte is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Je ontvangt een eigendomsakte van de notaris. Het is het bewijs dat de woning of het object van u is.

 

EIGENDOMSBEWIJS

Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

 

EIGENWONING FORFAIT

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen telt. Zij zien de huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.

 

EINDINSPECTIE

Een eindinspectie vindt plaats bij de oplevering van de verkochte woning. Koper, verkoper en de betrokken makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie controleert men bijvoorbeeld de werking van de cv-ketel. Ook worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking gecontroleerd.

 

EINDVOORSTEL

Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten. Ook kan de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is. Wanneer je wel in onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een nieuw tegenvoorstel doen. Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt gaan bieden, datzelfde kan voor de verkopers gelden dat ze niet lager willen zakken. Zo’n uiterste bod noemt men ook wel eindvoorstel.

 

ERFDIENSTBAARHEID

Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De meest bekende zijn recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in de grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan daarbij helpen.

 

ERFPACHT

Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de erfverpachter. In deze situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de erfverpachter.

 

ERFPACHTCANON

In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

 

EXECUTIEWAARDE

De executiewaarde is een waarde die gekoppeld is aan gedwongen verkoop van het object. De executiewaarde is het bedrag dat een huis oplevert wanneer het gedwongen wordt geveild. Sinds 2013 is de term executiewaarde niet meer in gebruik.

 

EXPIRATIEDATUM

De expiratiedatum staat gelijk aan de einddatum van een contract. Dit kan bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of van een rentevastperiode zijn.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD

Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst. Men noemt het ook wel eens voorbehoud van financiering. Dit houdt in dat de koper de overeenkomst kan ontbinden als de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek / lening wil verstrekken.

 

FINANCIERINGSKOSTEN

Financieringskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek. Denk hierbij aan taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

 

FISCAAL VOORDEEL

Fiscaal voordeel is het voordeel dat men verkrijgt doordat bepaalde kosten in mindering gebracht kunnen worden bij de inkomstenbelasting. Over het algemeen gaat dit over de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Wij adviseren hierover graag.

 

FUNDA

Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten makelaars plaatsen de woningen in hun aanbod op deze site.

GEMEENTELIJKE LASTEN

Gemeentelijke lasten staan ook bekend onder de naam gemeentelijke belastingen. Dit zijn de belastingen die de gemeentes innen bij hun inwoners. Zij mogen echter alleen belastingen heffen die in de wet zijn opgenomen. Per gemeente kan het trouwens verschillen welke belastingen er geïnd worden.

Onder deze belastingen vallen o.a.:

- onroerendezaakbelasting (OZB);
- belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
- baatbelasting;
- forensenbelasting;
- toeristenbelasting;
- parkeerbelasting;
- hondenbelasting;
- reclamebelasting;
- precariobelasting;
- rioolheffing;
- reinigingsheffing;
- leges.

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft in grote lijnen dezelfde status als het huwelijk. Er zijn drie grote verschillen. Deze zijn:

- Als men trouwt, moet men elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

- Een geregistreerd partnerschap kan men, als men geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om beëindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet men altijd naar de rechter.

- Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Een geschillencommissie is een orgaan waar men een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil is ontstaan. Deze commissie bekijkt geheel onafhankelijk de zaak en komt met een oordeel. Ook de NVM kent deze geschillencommissie

HANDELINGSBEKWAAM

Handelingsbekwaam betekent echt letterlijk: het bekwaam zijn om te handelen. Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient men handelingsbekwaam te zijn. Men is dan iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten en is daar volledig verantwoordelijk voor.

 

HERBOUWWAARDE

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het betreffende object opnieuw te bouwen op dezelfde locatie, met dezelfde bestemming en met dezelfde afmetingen. Het is de waarde om een exacte kopie van het object op exact dezelfde plaats te bouwen.

 

HONORARIUM

Het honorarium is de vergoeding die je betaalt aan de makelaar voor de geleverde diensten. Zie ook de eerder genoemde courtage.

 

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdelijk aansprakelijk houdt in dat je gedwongen kan worden om aan jouw verplichtingen te voldoen. Sluit je een hypotheek af, dan ben je verplicht de rente te betalen en eventueel je hypotheek af te lossen. Heb je betalingsproblemen, dan kan de bank of hypotheekverstrekker dwang uitoefenen en bijhorende maatregelen nemen. Sluiten jullie als koppel een hypotheek af, dan zijn jullie samen hoofdelijk aansprakelijk. De bank of hypotheekverstrekker kan bij beide partijen aankloppen om de schuld te betalen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement is het reglement waarin de regels staan vermeld waaraan de eigenaar van het object zich moet houden. Dit is meeste het geval bij een appartement of bij appartementsrecht. Veelal omvat het zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Een Huishoudelijk Reglement is een dynamisch document en kan regelmatig worden aangepast.

 

HUURBEDING

Het huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.

 

HUUROVEREENKOMST

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken tussen huurder en verhuurder zijn vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd:

- Huurprijs
- Het gehuurde
- Gegevens huurder en verhuurder
- Voorwaarden
- Opzegging
- Rechten en plichten van de huurder en verhuurder

Onder rechten en plichten van de huurder en verhuurder vallen o.a. het meewerken aan bezichtigingen of open huis mocht de verhuurde woning verkocht worden.

 

HUURWAARDEFORFAIT

Zie ook Eigenwoning forfait.

 

HYPOTHEEK

Bij het kopen van een woning heeft men geld nodig. Men gaat hiervoor naar een bank/hypotheekverstrekker of naar een onafhankelijk hypotheekadviseur. De hypotheek is een langlopende lening met een onroerende zaak (de woning) als onderpand.

 

HYPOTHEEKAKTE

De hypotheekakte is de notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van beide partijen (de koper en de hypotheekverstrekker) worden vermeld. De akte wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster.

 

HYPOTHEEKGEVER

De hypotheekgever is de partij die de hypotheek aanvraagt op het onroerende goed. Heel vaak is dit de koper van de woning of het bedrijfspand.

 

HYPOTHEEKNEMER

De hypotheeknemer is de partij die het geld ter beschikking stelt voor de aanschaf van het onroerende goed. Dit is de hypotheekverstrekker of bank.

 

HYPOTHEEKREGISTER

Het hypotheekregister is een openbaar register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

KADASTER

Bij het kadaster registreert men van al het vastgoed in Nederland wie welke rechten heeft. Dit geldt zowel voor gebouwen als grond. Bij het kadaster kan men informatie over bepaalde percelen aanvragen. Makelaars en notarissen hebben vaak een betaald abonnement om direct online data op te halen. Ook consumenten kunnen tegen betaling informatie ophalen. Daarnaast geeft het kadaster onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.

 

KLUSWONING

Een kluswoning is een woning waar men aan moet klussen. Letterlijk moet! Niet alleen het vervangen van een keuken of een badkamer. Maar het hele huis heeft een flinke opknapbeurt nodig. In de meeste gevallen gaat het om een woning die flink gedateerd is. Of waar er lange tijd niemand in gewoond heeft.

 

KOOPAKTE

In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

 

KOOPOVEREENKOMST

Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:

- Wat is er gekocht?
- Tegen welke prijs?
- In welke staat?
- Tegen welke voorwaarden?
- Van wie is gekocht?
- Wie heeft gekocht?
- Wanneer wordt er geleverd?

 

KOPERSMARKT

In de woningmarkt spreekt men over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen. In een kopersmarkt heeft de koper het voor het zeggen.

Kenmerkend voor een kopersmarkt is veel aanbod en relatief weinig kopers. De koper heeft het dan voor het zeggen. Gezien het grote aanbod en het beperkte aantal kopers, ligt de macht bij de kopers. Zij hebben het voor het zeggen. Vandaar de term kopersmarkt.

 

KOSTEN KOPER

Bij woningen die te koop staan ziet u bij de vraagprijs vaak de afkorting k.k. staan. Dit staat voor kosten koper. Het zijn kosten die bij de vraagprijs opgeteld worden en die de koper betaalt. Hieronder vallen bijvoorbeeld notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

 

KOSTEN MAKELAAR

Bij de verkoop van uw woning via een makelaar, maakt de makelaar kosten. Deze kosten berekent hij direct aan de verkoper door. Denk hierbij aan de vermelding op Funda, presentatiekosten waaronder de fotografie en de plattegronden. Dit valt onder de kosten makelaar.

Naast deze directe kosten maakt de makelaar indirecte kosten. De tijd die hij spendeert aan de bezichtigingen, het telefonisch of per mail beantwoorden van vragen. Maar ook de begeleiding van en de terugkoppeling aan u als verkoper. Voor deze indirecte kosten vraagt de makelaar een bepaalde vergoeding. De zogenaamde courtage.

LEVERING

De levering van een object is onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis niet overgaan op de koper. In Nederland is wettelijk bepaald dat de levering plaatsvindt via een akte bij de notaris. De levering van een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Enerzijds de juridische levering en anderzijds de feitelijke levering. Bij de juridische levering zet de notaris het perceel met de woning op naam van de koper. Dit gebeurt via het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris op kantoor. De akte van levering noemen we ook wel transportakte. De feitelijke levering vindt plaats bij de sleuteloverdracht. Het kan voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht.

 

LEVERINGSAKTE

De leveringsakte of akte van levering maakt de notaris op bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Dit noemen we ook wel het eigendomsbewijs. Voordat de overdracht van de woning plaats vindt, krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankopend makelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

 

LOOPTIJD

Sluit men een hypotheek af, dan doet men dat voor een bepaald aantal jaren. Deze jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek noemen we de looptijd.

MAANDLAST

De maandlast is het bedrag dat de hypotheek elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat men elke maand betaalt. De netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als de belastingaftrek verrekend is.

 

MACHTIGING NOTARIS

Kan de koper of verkoper niet aanwezig zijn tijdens de juridische overdracht? Dan kan men een machtiging bij de notaris afgeven. Vooraf gaat de betreffende partij dan bij de notaris langs om deze machtiging te ondertekenen.

 

MAISONNETTE

Een maisonnette hangt tussen een appartement en een eengezinswoning in. Het verschil zit voornamelijk in het aantal woonlagen. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen. Het woord maisonnette is uit het Frans overgenomen en betekent letterlijk: klein huis.

 

MAKELAARSCOURTAGE

De courtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

 

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

Een Meerjaren Onderhoudsplan is een rapport van het object waarin staat wanneer welk onderhoud plaats zal vinden. Naast wanneer welk onderhoud staan ook de betreffende kosten per onderhoud weergegeven. Dit is onderdeel van het werk van de Vereniging van Eigenaren en hoort ook bij de stukken die door de vereniging verstrekt worden.

 

MEENEEMREGELING

De meeneemregeling is de regeling om een hypotheek mee te kunnen en mogen nemen bij een verhuizing naar een andere koopwoning, binnen de periode dat de looptijd van de hypotheek nog niet afgelopen is.

 

MELDINGSPLICHT VERKOPER

De meldingsplicht van de verkoper houdt in dat men (bouwkundige) gebreken, die bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar vragen hiernaar. Dit geldt echter niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad gebruik te maken (recht van overpad). Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn.   Een makelaar zal daarom bij de verkoop van een woning vragen om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen diverse onderwerpen aan bod. Door deze vragenlijst volledig en naar waarheid in te vullen, voldoet de verkoper aan de meldingsplicht.

 

MONUMENT

Een monument is een overblijfsel uit het verleden dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

De Nationale Hypotheek Garantie, ook algemeen bekend onder de afkorting de NHG, is een garantie op hypotheken tot een bepaald bedrag. Het is een extra zekerheid voor de koper. Is bij de verkoop van de woning de opbrengst onvoldoende om de hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld over. Ook krijgt de koper korting op de hypotheekrente.   De hypotheekverstrekker of de bank kan zien of de woning en de koper in aanmerking komen voor de NHG. Er vindt jaarlijks een herziening van het NHG-bedrag plaats. Voor meer informatie over de NHG verwijzen wij naar hun website. https://www.nhg.nl/.

 

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), BAG BAO, Aedes en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten. Zij baseren zich op de norm NEN 2580. Onder deze norm staan de meetinstructies geregistreerd bij NEN: Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

 

NOMINALE RENTE

De nominale rente is de rente per periode dat die rente wordt uitgekeerd bij sparen of die betaald wordt bij een lening, gedeeld door de periode, uitgedrukt in dezelfde tijdseenheid. Vaak wordt als tijdseenheid een jaar genomen. De nominale rente per jaar, of nominale jaarrente, is de rente per periode dat die rente wordt uitgekeerd of betaald, gedeeld door de periode in.

 

NOTARIS

Een notaris is een openbaar ambtenaar, die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Een notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Tenzij er een projectnotaris is aangewezen, dan behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld, maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

 

NOTARISKOSTEN

Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris notariskosten. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen te weten: leveringskosten en hypotheekkosten.

 

NWWI

Het is NWWI is een taxatie-instituut. Taxatie-instituten controleren taxatierapporten. Wijkt een taxateur in het taxatierapport te veel af van de waarden van het rekenmodel van het taxatie-instituut, dan moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

ONDER BOD

Voor men als geïnteresseerde echt als koper te boek kan staan, brengt men een bod uit op de woning. Is er zo ontzettend veel interesse in een woning, dan zijn er regelmatig meerdere biedingen. Is dit het geval, dan past men de status aan naar ‘onder bod’. Anderen weten dan dat er onderhandeld wordt en dat de kans groot is, dat de woning niet meer beschikbaar is.

 

ONDERGRONDSE TANK

Een ondergrondse tank is een tank die, zoals het woord het zegt, onder de grond ingegraven is. Vaak gaat het hier om een tank voor de opvang van toilet- en douchewater (ook bekend onder de naam septic tank) of als olievoorziening voor de woning. Dit komt nog wel eens voor bij hele oude, vooroorlogse, woningen.

 

ONDERZOEKSPLICHT KOPER

Een koper van een woning heeft een onderzoeksplicht. Dit wil zeggen dat hij/zij verplicht is om de bouwkundige staat van de woning te onderzoeken. Dit gaat om de zichtbare ‘mankementen’ aan de woning, bijv. scheuren in muren, rotte kozijnen, lekkage. Aangezien het om zichtbare gebreken gaat, hoeft de verkoper de koper daar niet op te wijzen. Met het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, voldoet de koper in grote mate aan zijn/haar onderzoeksplicht. Gebreken die al jarenlang bij de verkoper bekend zijn, maar niet direct zichtbaar zijn, moet deze melden.

 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Bij de aankoop van een woning kan met ontbindende voorwaarden opnemen. Op basis van deze voorwaarden kan de koper binnen de gestelde termijn van de woning afzien. Vaak gehoorde ontbindende voorwaarden, zijn o.a. het voorbehoud van financiering, het voorbehoud van bouwkundige keuring etc. Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.

 

OPLEVERINGSDATUM

Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

 

OPSTALVERZEKERING

De opstalverzekering is de verzekering die men afsluit voor schade aan het woonhuis. Dus niet over de inboedel. Bij brand, storm of overstroming bijvoorbeeld, is de woning verzekerd. Let op, het gaat hier om schade waar u zelf niets aan kon doen. Met laat de opstalverzekering ingaan per de datum dat de woning bij de notaris op naam wordt gezet. De hypotheekverstrekker verplicht het hebben van de opstalverzekering als voorwaarde voor het verkrijgen van de hypotheek.

 

OPSTARTKOSTEN

Men gaat de woning verkopen. De makelaar is ingeschakeld. De kosten die bij de opstart van het verkooptraject worden gemaakt, noemt met de opstartkosten.

 

OPTIE

In sommige gevallen kan men een optie vragen op een huis. Daarmee voorkomt men dat een ander het huis koopt waar de interesse in is. Dit is een gebruikelijke manier van werken bij een kavel of nieuwbouw. Bij bestaande bouw komt het minder vaak voor. Een optie nemen, wil nog niet zeggen dat men verplicht is tot koop over te gaan. Vaak is er een termijn waarop de optie geldig is, afgesproken.

 

OUDERDOMSCLAUSULE

De ouderdomsclausule past men toe bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij/zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.

 

OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet is de lening die de koper nodig heeft om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het huidige huis. Daarbij maakt men gebruik van de overwaarde van het oude huis.

 

OVERDRACHTSBELASTING

Bij de aankoop (of het krijgen) van een woning krijgt men te maken met overdrachtsbelasting. Dit is een bepaald percentage van de koopsom. De belasting wordt alleen geheven over de onroerende zaken.

 

OVERLIJDENSRISICODEKKING

Een overlijdensrisicodekking is een verzekering waarbij geld uitgekeerd wordt na het overlijden van de verzekerde. Hypotheekverstrekkers vragen vaak aan de hoofdkostwinner om een soortgelijke dekking af te sluiten. De nabestaanden kunnen de hypotheek dan (gedeeltelijk) aflossen met het uitgekeerde bedrag.

 

OVERSLUITEN

Een hypotheek heeft een looptijd. Het is echter ook mogelijk om van hypotheek te veranderen tijdens deze looptijd. Dit opnieuw afsluiten van de hypotheek, bij dezelfde of bij een andere hypotheekverstrekker, noemt men oversluiten. Redenen waarom dit gebeurt, is een lagere rente of betere voorwaarden. Bij het oversluiten van de hypotheek bij dezelfde hypotheekverstrekker, hoeft men niet opnieuw naar de notaris.

 

OVERWAARDE

Spreekt met over de overwaarde van een woning, dan heeft men het over het verschil tussen de nog af te lossen hypotheek en de opbrengst of taxatiewaarde van een woning

PASSEREN

Het passeren van de woning is de formele handeling waarbij een akte door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

 

PENTHOUSE

Een penthouse is een luxe appartement. Het bevindt zich op de bovenste verdieping van een gebouw. Vaak is het daarom ook een vrij duur appartement. Soms wijkt het wat vorm en indeling betreft iets af van de overige appartementen in het gebouw, maar dat is niet altijd het geval. In plaats van een balkon is er bijvoorbeeld een (of meerdere) dakterrassen aanwezig. Penthouses staan erom bekend dat ze een mooi uitzicht hebben.

 

PORTIEKWONING

Woningen met een gemeenschappelijke ingang, noemt men vaak portiekwoningen. De gemeenschappelijke ingang is namelijk het portiek. De definitie van portiek is ‘ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt’. De woningen die het portiek delen, zijn rechtstreeks vanuit dit portiek toegankelijk

RECHT VAN ERFPACHT

Het kan voorkomen dat de grond en het object dat op de grond staat, elk tot een andere eigenaar behoort. Vaak is de grond eigendom van o.a. de gemeente, een investeerder of een woningstichting. De eigenaar van het object huurt dan als het ware de grond van die eigenaar. In dit geval is er dus sprake van erfpacht. De overeengekomen huurprijs noemt men canon of erfpachtcanon.

 

RECHT VAN HYPOTHEEK

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht voor de hypotheekverstrekker. Met het afsluiten van een hypotheek draagt men het recht van hypotheek over aan deze instantie. Kan men de hypotheek niet meer betalen (blijft men dus in gebreke), dan kan de hypotheekverstrekker de woning vorderen. De woning wordt dan openbaar verkocht en de hypotheekverstrekker krijgt voorrang bij het innen van de opbrengst.

 

RECHT VAN OVERPAD

Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft men recht van overpad, dan mag men de betreffende grond betreden. Hier zijn wel vastgelegde afspraken aan verbonden. Mag men er bijv. over lopen of fietsen? En alleen om de eigen woning te betreden of verlaten of ook voor andere zaken? De eigenaar van de grond heeft de plicht om dit gebruik altijd toe te staan. Bij de verkoop van een van beide objecten blijft het recht van overpad in stand.

 

RENTEVASTE PERIODE

Bij het afsluiten van een hypotheek, komt men het betalen van een rente overeen. De rente is een bepaald bedrag van de hypotheeksom. Echter, de periode dat de rente vastgelegd staat, is niet altijd gelijk aan de looptijd van de hypotheek zelf. Deze periode noemt men de rentevaste periode.

 

RESERVEFONDS

Een reservefonds is een fonds waar periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.

 

RESTSCHULD

Bij de verkoop van een woning weet men pas wat de echte waarde van die woning is. De prijs die de koper ervoor betaalt. Is er een negatief verschil (dus een lagere prijs dan de openstaande hypotheek) tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek? Dan spreekt men van een restschuld. Is er een positief verschil (dus een hogere verkoopprijs dan de openstaande hypotheek) dan spreekt men van overwaarde. Bij een restschuld moet het openstaande bedrag bij de notaris uit eigen middelen voldaan worden.

 

ROERENDE ZAKEN OF GOEDEREN

De roerende zaken bij een woning zijn de zaken of goederen die de verkoper mee kan nemen. Denk hierbij aan gordijnen, zonnescherm, gordijnrails etc. Deze zaken staan op een roerende zakenlijst vermeld.

 

ROERENDE ZAKENLIJST

Alle roerende zaken bij een te koop-staande woning staan op de roerende zakenlijst. Op deze lijst geeft de verkoper aan of de betreffende zaak achterblijft, meegaat of overgenomen kan worden. Het is belangrijk dat deze lijst goed en zorgvuldig is ingevuld. Zo voorkomen koper en verkoper onduidelijkheid en discussie na het sluiten van de overeenkomst.

 

ROYEMENT

Royement betekent doorhalen of beëindigen. Bij de verkoop van een woning, beëindigt men ook de hypotheek of neemt men deze mee naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. Blijft er een restschuld over nadat de woning is verkocht? Dan moet de bank royement verlenen, anders kan de verkoop niet plaatsvinden.

 

ROYEMENTSCLAUSULE

Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis, dan neemt men vaak een royementsclausule in de koopakte op. Over het algemeen spreekt men voor deze clausule een termijn af. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. De verkopers moeten gegevens aan de bank aanleveren over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG, volgt er eerst een toetsing.

SAMENLEVINGSCONTRACT

Een samenlevingscontract of een samenlevingsovereenkomst, is een contract tussen twee of meer personen. In dit contract legt men diverse afspraken vast gerelateerd aan het vermogen en het eigendom. Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap. Ook voldoet het aan de eisen van pensioenfondsen voor een partnerpensioen.

 

SLEUTELVERKLARING

Hoger in deze begrippenlijst staat al de uitleg over de levering. Het moment van overdracht bij de notaris. Meestal krijgt de koper de sleutel na de inspectie van de woning en voor de notaris of bij de notaris zelf. Het kan voorkomen dat er afgesproken wordt om de sleutel toch eerder over te dragen. Dit gebeurt dan via een sleutelverklaring.

 

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN

Het splitsen in appartementen is het opdelen van een gebouw naar meerdere – zelfstandige – woonunits of appartementen. Dit gebeurt niet alleen in het gebouw, maar het wordt ook geregistreerd bij het kadaster. Elk appartement krijgt een eigen kadastraal nummer en indexnummer. Op deze manier kan men elk appartement los verhuren of verkopen.

 

STADSVERWARMING

Met stadsverwarming krijgt men warmte via een netwerk van waterleidingen. Het is verwarming en warm water zonder het gebruik van gas. De woningen met stadsverwarming hebben geen eigen cv-ketel. Het warme water krijgen deze woningen via het netwerk, de warmte ontstaat door restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom (van elektriciteitscentrales) of bij afvalverbranding.

 

STARTERSWONING

Een starterswoning is een woning of appartement voor starters op de woningmarkt. Met starters bedoelen we jongeren die op zichzelf gaan wonen of hun eerste woning kopen. De vraagprijs van een starterswoning ligt vaak aan de onderkant van de markt.

 

STILLE VERKOOP

Soms wil men de woning verkopen, maar niet met alle toeters en bellen die erbij komen kijken. Geen te koop bord, geen online vermeldingen. Dit noemt men een stille verkoop. De woning staat in de verkoop, maar dat hangt men niet aan de grote klok

TAXATEUR

Wanneer men de waarde van een woning wil weten, huurt men een bevoegd persoon in: de taxateur. Hij komt tot de betreffende waarde via een analyse van en een onderzoek naar diverse aspecten. Ook staaft hij zijn waardeoordeel door middel van vergelijkbare woningen in een vergelijkbare omgeving. De onderbouwing en bijhorende waarde is tevens afhankelijk van het doel van de waardebepaling: o.a. verkoop, verbouwing, hypotheekaanpassing.

 

TAXATIE

Taxatie of waardebepaling van een woning, is het bepalen van de waarde van de woning. De waarde is afhankelijk van het doel waarvoor de taxatie dient. Een taxateur voert de taxatie uit.

 

TERHANDSTELLING

Wettelijk is bepaald dat een koper drie dagen bedenktijd krijg bij de aankoop van een woning. Belangrijk hierbij is dat de tijd pas ingaat als de koper de door alle partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De ontvangst van de getekende koopovereenkomst heet de terhandstelling. Om zeker te zijn dat de bedenktijd ingaat, legt de makelaar de terhandstelling vast via een ondertekende ontvangstbevestiging.

 

TOPHYPOTHEEK

Als de volledige marktwaarde van de woning is gefinancierd spreekt men van een tophypotheek. .

 

TRANSPORT

De verkoop van de woning is rond. De bedenktijd is voorbij en aan alle voorbehouden en voorwaarden is voldaan. Kortom, tijd om de woning over te dragen aan de koper. Het juridisch overdragen van de woning van de verkoper aan de koper, noemt men het transport. Het is letterlijk het transporteren van de ene naar de andere. Alle afspraken uit de koopovereenkomst komen nu tot uitvoer. Het transport vindt plaats bij de notaris via het passeren van de transportakte.

 

TRANSPORTAKTE

De transportakte is het document dat de notaris opmaakt om het eigendom van de woning over te dragen. De transportakte staat ook bekend onder de naam overdrachtsakte.

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD

Men koopt een woning onder voor behoud van financiering. In de koopakte is daar een termijn voor opgenomen. Nadert deze termijn en is de financiering nog niet rond? Dan kan men uitstel vragen aan de makelaar en verkoper voor het voorbehoud. De termijn kan dan met een afgesproken periode verlengd worden.

VARIABELE RENTE

Bij het afsluiten van een hypotheek kan men kiezen tussen een rentevast periode of een variabele rente. Kiest men voor de variabele rente, dan krijgt men te maken met een steeds wisselende (=variabele) rente. Het te betalen maandelijkse bedrag is afhankelijk van de dan geldende rente.

 

VERBORGEN GEBREKEN

Een verborgen gebrek bij een woning is een gebrek dat niet zichtbaar is. Komen deze gebreken aan het licht na de overdracht, dan zijn de kosten om de gebreken te verhelpen voor rekening van de koper. Daarbij zijn twee uitzonderingen: het gebrek belemmert het gebruik van de woning als zodanig of het gebrek is bij de verkoper bekend en heeft dit niet gemeld.

De koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van een woning te onderzoeken en zo de gebreken in kaart te hebben. Hoe ouder een woning, hoe groter de kans op gebreken.

De verkoper heeft een meldingsplicht over bij hem bekende gebreken. Meldt hij een bij hem bekend gebrek niet, dan is hij aansprakelijk voor het oplossen van het gebrek.

 

VERENIGING VAN EIGENAREN

Een Vereniging van Eigenaren, of Vereniging van Eigenaars (afgekort VVE), is een vereniging die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een gebouw dat meerdere eigenaren heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor een appartementencomplex. Bij de aankoop van een appartement wordt de eigenaar ook automatisch lid van de VVE. Men maakt onderscheid tussen een actieve VVE (deze houdt vergaderingen, heeft een onderhoudsplan etc) en een slapende VVE (deze doet niets aan onderhoud, vergaderingen oid).

 

VERHUURDERSVERKLARING

In een verhuurdersverklaring verklaart de verhuurder enkele zaken over de huurder. Heeft de huurder bijvoorbeeld aan de betalingsverplichtingen voldaan? Of heeft hij wel of geen overlast veroorzaakt? Of is de huurder door een gerechtelijk vonnis ontruimd? Kortom, staat de aanvragend huurder als een goed huurder bekend staat bij de huidige of vorige verhuurder(s).

 

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Een te koop staande woning krijgt de melding ‘verkocht onder voorbehoud’. Hiermee geeft de makelaar aan dat er een overeenkomst is tussen de verkoper en de potentiële koper, maar dat er voorwaarden aan de overeenkomst gekoppeld zijn. Deze voorwaarden zijn ontbindende voorwaarden. Hier vallen bijvoorbeeld de voorbehoud van financiering of de voorbehoud van bouwkundige keuring onder.

 

VERKOOPWAARDE

De verkoopwaarde van een woning is de waarde die de woning op dat moment heeft als de woning in de verkoop zou gaan. Het is het uitgangspunt om de vraagprijs te berekenen

 

VERKOPERSMARKT

De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers

 

VOLMACHT

Het komt wel eens voor dat de koper of verkoper van een object niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn op de transportafspraak. In dit geval komt men met de notaris overeen dat er een volmacht wordt afgegeven. Een van de medewerkers van het notariskantoor tekent dan namens de betreffende partij. De volmacht wordt ruimschoots van tevoren getekend. Bij de betreffende notaris – of in geval van verblijf in het buitenland bij een notaris daar.

 

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST

Er is overeenstemming tussen de verkoper en de koper over de verkoop van de woning. De makelaar stelt dan de koopovereenkomst op. In de dagelijkse omgang noemt men de koopovereenkomst, ook wel het ‘voorlopig koopcontract’ of de ‘voorlopige koopovereenkomst. In tegenstelling tot deze namen is de koopovereenkomst niet voorlopig. Na het tekenen van de overeenkomst zit de verkoper er aan vast. De koper kan nog onder de overeenkomst uit binnen de drie dagen bedenktijd. In de koopovereenkomst staan vaak ontbindende voorwaarden die soms nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit maakt dat de koopovereenkomst vaak ‘voorlopig’ genoemd wordt.

 

VOORLOPIGE TERUGGAAF

Bij het betalen van de hypotheekrente, heeft men te maken met een deel aftrekbare rente. Meestal dient men eenmaal per jaar de belastingaangifte in en krijgt men het teveel betaalde bedrag teruggestort. Het is echter mogelijk om een maandelijkse voorlopige teruggaaf aan te vragen. De hypotheekrente wordt dan per maand deels teruggestort. De maandelijkse lasten zijn daardoor iets lager.

 

VRAAGPRIJS

De woning gaat in de verkoop. Daar hoort een richtprijs bij wat de verkoper graag voor de woning wil hebben en waarvan de makelaar dat een reëel bedrag vindt. De prijs waarvoor de woning in de markt gezet wordt, noemt men de vraagprijs. Een vraagprijs kan, maar hoeft niet, de koopsom te zijn. Het is een richtprijs. De koopsom is de uiteindelijke prijs die de koper voor de woning betaalt.

 

VRAGENLIJST

Bij het te koop zetten van een woning vraagt de makelaar aan de verkoper om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen diverse onderwerpen over de woning aan bod. Zijn er bijv. lekkages geweest? Is het bekend dat er funderingsproblemen zijn? Of is er asbest in de woning aanwezig? De verkopers vullen – als het goed is – de lijst naar eer en geweten én naar waarheid in. De vragenlijst is onderdeel van de koopovereenkomst en wordt als bijlage aan de kopers verstrekt.

 

VRIJ OP NAAM - v.o.n.

Eerder behandelden we al ‘kosten koper’. Maar bij een nieuwbouwwoning staat de melding ‘Vrij op Naam’ of ‘v.o.n.’ achter de vraagprijs. Voor deze woningen hoeft er nl geen overdrachtsbelasting, maar btw te worden betaald. De kosten voor de notaris en de bouwrente zijn echter wel voor rekening van de koper.

 

WAARBORGSOM

De verkoop van een woning is niet niets. De verkoper kiest in samenspraak met de makelaar de beste koper uit de potentiële kopers. Maar wie garandeert dat dat ook echt de beste koper is? Om de verkoper toch een extra zekerheid te bieden, neemt men een waarborgsom of bankgarantie op in de koopovereenkomst. Mocht de verkoop om uiteenlopende redenen, die geen onderdeel van de ontbindende factoren zijn, toch niet doorgaan heeft de verkoper alsnog een soort tegemoetkoming.

 

WAARDEVERKLARING

Een waardeverklaring is een verklaring van de makelaar of taxateur waarin adviesvraagprijs, verwachte opbrengst en verwachte verkoopperiode werden vastgelegd. Het is niet meer toegestaan om een dergelijke verklaring op te stellen. Deze zaken worden tegenwoordig opgenomen in een volledig taxatierapport.

 

WOONLASTEN

Bij het kopen of huren van een woning, krijgt men te maken met woonlasten. Onder deze lasten vallen o.a. de huur of de hypotheek, het gas, water en licht. Maar ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken onderdeel uit van de woonlasten. Hou hier rekening mee met de hoogte van de hypotheek of huur.

 

WOZ WAARDE

De WOZ-waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt deze waarde vast en bepaalt de waarde van de woning. De WOZ waarde is de basis voor gemeentelijke belastingen en heffingen

 

ZOEKOPDRACHT

In een moeilijke woningmarkt is het fijn dat een koper wat hulp krijgt. De aankoopmakelaar kan hierbij helpen. Een van de mogelijkheden is het instellen van een zoekprofiel en zoekopdracht. Zo weet de aankoopmakelaar welke woning de koper zoekt. Naast het zoeken naar een geschikte woning begeleidt de aankoopmakelaar vervolgens ook de aankoop van de woning.

house house

Begrippenlijst